ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

goldsmtih
ד"ר יונתן (יוני)
גולדסמית
המכון למדעי כדור הארץ
yonig@mail.huji.ac.il
פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם